Job Application Form

Այս ձևի վրա տրված ցանկացած տեղեկատվություն գաղտնի է և ընդգրկված է 1998 թ

Շնորհակալություն այս հայտը լրացնելու համար:

Freda Ritchie, Managing Director admin@hrsg.org.uk 

Hillingdon Refugee Support Group, Key House, 106 High Street, West Drayton, Middlesex, UB7 7BQ

Please note that CVs will not be accepted for this post.

Data Protection Act 1998

The use of information provided on this form will comply with the requirements of the above Act.  It may be processed by computer and is required for operational, managerial information and associated purposes relevant to the maintenance of the Hillingdon Refugee Support Group systems.  Such data may also be used to produce depersonalised statistics.FAO