ස්වේච්ඡා අයදුම් පත්රය

මෙම පෝරමයේ දක්වා ඇති ඕනෑම තොරතුරක් රහස්‍ය වන අතර 1998 දත්ත ආරක්ෂණ පනත මඟින් ආවරණය කෙරේ