தன்னார்வ விண்ணப்ப படிவம்

இந்த படிவத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்த தகவலும் ரகசியமானது மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு சட்டம் 1998 -ன் கீழ் உள்ளது