ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

The Hillingdon Refugee Support Group (HRSG) is a registered charity . We were established in 1996 with the prime objective of welcoming and providing care and practical support to young unaccompanied asylum seekers and refugees aged 16-21 who reside in the London Borough of Hillingdon. We work with unaccompanied young people up to the age of 25 if they continue to be supported by social services as care leavers. We offer support to unaccompanied asylum seekers and refugees from all backgrounds and religions. We work in close association with other community groups and other voluntary and statutory organisations in order to protect and promote the rights of all asylum seekers and refugees.

ദൗത്യ പ്രസ്താവന

പ്രതീക്ഷയും അന്തസ്സും ശാക്തീകരണവും

ഭുംപ്

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ 2005 ൽ സ്ഥാപിതമായ BHUMP (ബെഫ്രെൻഡിംഗ് ഹില്ലിംഗ്ഡൺ അൺകോംപാനൈഡ് മൈനേഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ്) എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ്. BUUMP പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കൾക്ക് ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും മാനസിക-ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഘടനാപരമായ പരിശീലനവും പ്രായോഗികവും വൈകാരികവുമായ പിന്തുണ നൽകുന്നു. സമൂഹ സംയോജനം. യുവാക്കളുടെ പ്രാരംഭ റഫറലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നൽകുന്ന ഹില്ലിംഗ്ഡൺ സോഷ്യൽ സർവീസുമായി അടുത്ത പങ്കാളിത്തത്തോടെ 15 വർഷമായി ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്.

അങ്ങേയറ്റം ദുർബലരായ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അവർക്ക് oneപചാരികമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ മീറ്റിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ബേസ് ലൈനുകൾ സജ്ജമാക്കുകയും അവരുടെ പുരോഗതി അളക്കാൻ സമഗ്രമായ വ്യക്തിഗത റോഡ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്രതിവാര അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസ മീറ്റിംഗുകൾ ഞങ്ങൾ പതിവായി പിന്തുടരുന്നു. ഇത് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിവർത്തനത്തിലൂടെ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പിന്തുണയുടെയും ഘടനാപരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും പതിവ് ഉറവിടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനാകുക

യുവ അഭയാർത്ഥികളെ അവരുടെ ജീവിതം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സന്നദ്ധരായി ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക. യുവ അഭയാർഥികളെ അവരുടെ ജീവിതം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പുതിയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാനും കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക.